۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
Monday, November 28, 2022
سال ۱۴۰۱ تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
جستجو
دفتر نظارت و ارزیابی
معرفی:
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تربت حیدریه به استناد آیین نامه مورخ 1377/07/01 تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1392 تأسیس گردید. این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه می باشد و در راستای اهداف و برنامه های دانشگاه به ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء کیفیت آموزشی و نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه می پردازد.

اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه:

نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه
نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی،دانشجویی و اجرائی مؤسسه
تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی
ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی

وظایف و اختیارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
ارزیابی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجرای دانشگاه و میزان کارامدی برنامه ها بر اساس شاخصهای تعیین شده و ارایه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای دانشگاه
هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه
پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی
دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
ارزشیابی کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی توسط دانشجویان، دانش آموختگان و همکاران بر اساس آئین نامه های مربوط
ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی)
مدیریت امور ارزیابی درونی گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
پی گیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی های درونی دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحدها و گروه های کاری دانشگاه
همکاری و هماهنگی لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
تهیه گزارش مربوطه بر اساس الگوهای تنظیم شده شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارایه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به دبیرخانه شورای نظارت وارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات موردی دانشجویان
تهیه آمارها، نمودارهای آماری و اطلاعات مربوط به وضعیت دانشگاه به صورت موردی
توانمندسازی اعضای هیأت علمی، و تمامی همکاران دانشگاه در حوزه تضمین کیفیت
تهیه لیست اعضای هیأت علمی واجد شرایط تقدیر
صدور گواهی امتیاز ارزشیابی مدرسان درخواست کننده برای تبدیل وضعیت استخدامی
سایر وظایف مرتبط که از سوی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه به مدیریت محول می شود.

مدیر اداره نظارت و ارزیابی:
دکتر علی حیدری
تلفن تماس: 129-51240-051
آدرس پست الکترونیکی: a.heydary@torbath.ac.ir

برخی از فعالیت های دفتر نظارت و ارزیابی:
1. اجرای طرح هایی به شرح ذیل:
طرح بررسی عملکرد دانشگاه از دیدگاه فارغ التحصیلان
اجرای نظام ارزشیابی از دانشجویان ممتاز هر گروه آموزشی
طرح نظر سنجی در خصوص نحوه هدایت پروژه/پایان نامه های تحصیلی
اجرای نظام ارزیابی از اساتید دروس معارف
طرح پایش دوره های کارآموزی برگزار شده در دانشگاه
طرح ارزیابی از روحیه کارآفرینی دانشجویان
اجرای نظام تهیه طرح درس و ارزیابی عملکرد آن توسط دانشجویان

2. نظرخواهی از دانشجویان در مورد کیفیت تدریس مدرسین مدعو و اعضای هیأت علمی در پایان هر نیمسال تحصیلی
3. ارزیابی مستمر کارکرد گروه های آموزشی و دانشکده ها با ارایه گزارش به شورای دانشگاه
4. ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
5. پاسخ به درخواست های مربوط به ارائه کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی با توجه به درخواست معاون محترم آموزشی دانشگاه
6. پیگیری راه اندازی رشته های آموزشی جدید
7. رفع شبهات و پاسخ به اعتراضات اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه
8. همکاری با دفاتر نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی
9. صدور گواهی امتیاز ارزشیابی مدرسان درخواست کننده برای تبدیل وضعیت استخدامی و ..
10. جمع آوری اطلاعات و تکمیل فرم های ماده 2 آیین نامه ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
11. ارائه پیشنهادهای گوناگون برای اجرای دقیقتر مقررات آموزشی
12. شرکت در نشست های تخصصی مربوط در حدود وظایف
13. گزارش های عملکردی انجام شده:
گزارش عملکرد دانشگاه تربت حیدریه از سال 1382 تا 1395
گزارش کیفیت آموزشی دانشگاه تربت حیدریه از سال 1382 تا 1397
گزارش پیگیری عملکرد دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد در سال 1395


ارتباط با ما: تربت حیدریه، 7 کیلومتری محور تربت حیدریه – مشهد، دانشگاه تربت حیدریه
اسنادبالادستی:

https://atu.ac.ir/uploads/baladasti.jpg
سایتهای مرتبط

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
سامانه سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه های کشور
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/24
تعداد بازدید:
19648
Powered by DorsaPortal