۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
Thursday, July 25, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
رویدادهای فرهنگی اجتماعی
  
 
   
1-  جشنواره ملی رویش
 
جشنواره رویش به صورت سالیانه و به عنوان تجلی توانمندی‌ها و اقدامات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.  کانون‌های فرهنگی دانشجویان بدون تردید یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های موفق دانشجویی در دستیابی به اهداف و راهبردهای تعیین شده به شمار می‌آیند.
 
 
 
2- جشنواره بین المللی حرکت
معتبرترین جشنواره در حوزه علمی و دانشجویی، جشنواره حرکت است،این جشنواره انگیزه‌بخش و امیدآفرین است و به مسئولیت اجتماعی دانشجویان، افزایش کار تیمی و کار گروهی و افزایش مسئولیت اجتماعی کمک می‌کند.
 
 
3- جشنواره ملی قرآن و عترت (ع)
برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشجویان از جمله برنامه های دیرپایی است که در حوزة ترویج آموزه های دینی و دنیوی در دانشگاهها به منظور فراهم آوردن زمینه هایی جهت انس بیش از پیش دانشجویان با مفاهیم تعالی بخش آن و همچنین نشر و بسط فضای معنوی و عطرآگین قرآن و عترت در محیط دانشگاهی همواره مورد اهتمام مسیولین فرهنگی دانشگاهها بوده است.
 
 
 4- جشنواره ملی زن و علم
 
 جشـنواره ملـی زن و علـم فرصـت مغتنمـی اسـت بـرای شناسـایی و معرفـی ظرفیت هـا، اسـتعدادها و نیز توانمندی های علمی بانوان نخبه و فعال دانشـگاهی کشـور و تقدیر از همه تاش هـای ارزنـده آنـان کـه بـه رغـم حضـور ارزشـمند در جمـع خانـواده و نقـش کانونی در ایـن بنیـان اجتماعـی، گام هـای بلنـدی در عرصـه علـم و عمـل و در خدمـت بـه جامعـه داشـته اند
 
5- جشنواره ملی هنر دیجیتال
 جشـنواره ملـی هنرهـای دیجیتـال، بـه عنـوان مهم تریـن رویـداد رقابتـی و آموزشـی در حـوزه هنرهـــــای دیجیتـــال کشــــور، در حالــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد کــه شــرایط همه گیــری ویــروس کرونــا بــه پایــان نرســیده بــود. یکــی از ضرورت هــای برگــزاری ایــن رویــداد، ایجــاد فضــای پویــا و فعــال در حــوزه هنرهــای دیجیتــال کشــور بــود، تــا در برابـر یـاس، ناامیـدی و انفعـال بـه وجـود آمـده از شـرایط همه گیــری، مقابلــه نمایــد.
 
 6-جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکس
 
 
 
7-جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی
 
 
8-جشنواره ملی تیتر
 
 
سایر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی را در این آدرس میتوانید دنبال کنید 
 
 
 
 
 

 
     
 
     
 
    
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/18
تعداد بازدید:
2789
Powered by DorsaPortal