۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
Monday, November 28, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
پژوهش و اعضای هیات علمی
Bootstrap demo

این قسمت در حال به روزرسانی است. لطفاً از فرم‌های انتهای همین صفحه استفاده بفرمایید.
آیین نامه ها دریافت
 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگر برتر دریافت
 آئین نامه ترفیع اعضای هیأت­ علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) دریافت
 دستورالعمل اجرائی ترفیع سالیانه اعضای هیئت‌علمی (بخش آموزشی) (1401) دریافت
 دستورالعمل اجرائی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (بخش پژوهشی) (1401) دریافت
 دستورالعمل پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دریافت
 آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دریافت
 آئین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور دریافت
 آیین نامه طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه تربت حیدریه (1397) دریافت
 آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1401) دریافت
 آیین نامه نشریات دانشگاه تربت حیدریه (1401) دریافت
 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم دریافت
 آئین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه (1401) دریافت
 آئین نامه همایش‌های علمی وزارت علوم (زمستان 1397) دریافت
 آئین نامه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) دریافت
 آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی اساتید دریافت
 آئین نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه زعفران دریافت
 آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه دریافت
 آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت دریافت
 شیوه نامه داخلی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دریافت
 آیین نامه الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی دریافت
 آئین نامه حق‌التشویق مقالات(1401) دریافت
 دستورالعمل طرح های پژوهشی داخلی دریافت
دستورالعمل شرکت اعضای هیئت علمی در مجامع علمی داخل و خارج از کشور (1397) دریافت
آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه دریافت
آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1395) دریافت
اصلاحیه آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1397) دریافت
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی دریافت
آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری دریافت
آیین نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور دریافت

 

آیین نامه‌ها دریافت
ابلاغیه اجرای طرح پژوهشی (نسخه سال 1398) بروزرسانی: 1398/12/06 - نکته: جاهای خالی بصورت Bold تکمیل شود. دریافت
راهنمای نگارش پیشنهاده و گزارش نهایی طرح پژوهشی در دانشکده کشاورزی دریافت
راهنمای نگارش پیشنهاده و گزارش نهایی طرح پژوهشی در دانشکده فنی و مهندسی دریافت

 

آیین نامه ها دریافت
فرم پیشنهاده اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) دریافت
فرم درخواست هزینه اولیه (تصویب پروپوزال) طرح پژوهشی کاربردی (1397) دریافت
فرم درخواست هزینه گزارشات میان دوره ای طرح پژوهشی کاربردی (1397) دریافت
فرم درخواست هزینه نهایی طرح پژوهشی کاربردی (1397) دریافت
قرارداد اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) دریافت
قرارداد ناظر طرح پژوهشی کاربردی (1397) دریافت


آیین نامه ها دریافت
فرم درخواست پایه سالیانه اعضای هیات علمی (1397) دریافت

 

آیین نامه ها دریافت
راهنمای نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی هسته اساتید دریافت

 

آیین نامه ها دریافت
فرم برگزاری همایش دریافت
 
 
 
 
قوانین و آیین­ نامه‌های پژوهشی
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگر برتر (دریافت)
آئین نامه ترفیع اعضای هیأت­ علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 5)
دستورالعمل اجرائی ترفیع سالیانه اعضای هیئت‌علمی (بخش آموزشی) (1401) (دریافت*جدید*
دستورالعمل اجرائی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (بخش پژوهشی) (1401) (دریافت*جدید*
دستورالعمل پایه تشویقی اعضای هیأت علمی (دریافت) *جدید*
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی ( ضمیمه شماره 6)
آئین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( ضمیمه شماره 7)
آیین نامه طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 8)
آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1398) (1399) (1401*جدید*
آیین نامه نشریات دانشگاه تربت حیدریه (1397) (1400) (1401*جدید*
آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم (1398
آئین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه (نسخه زمستان 1397) (نسخه سال 1398) (نسخه سال 1400)(نسخه 1401)*جدید*
آئین نامه همایش‌های علمی وزارت علوم (زمستان 1397) ( ضمیمه شماره 13)
آئین نامه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 14)
آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی اساتید ( نسخه 1397)  (نسخه 1398)
آئین نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه زعفران (زمستان 1397) ( ضمیمه شماره 16)
آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 17)
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت (1397) ( ضمیمه شماره 18)
شیوه نامه داخلی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(ضمیمه شماره 18.5
آیین نامه الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی (1397) ( ضمیمه شماره 19)
آئین نامه حق‌التشویق مقالات (نسخه سال 1397) (نسخه سال 1398) (نسخه سال 1399) (نسخه سال 1401)*جدید*
دستورالعمل طرح های پژوهشی داخلی (1397) ( ضمیمه شماره 21)
دستورالعمل طرح‌های پژوهشی داخلی (نسخه سال 1399
دستورالعمل شرکت اعضای هیئت علمی در مجامع علمی داخل و خارج از کشور (1397)  ( ضمیمه شماره 22)
آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه (1397)(1400)
آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1395) ( ضمیمه شماره 24)
اصلاحیه آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1397) ( ضمیمه شماره 25)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی ( ضمیمه شماره 26)
آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری (دانلود)
آیین نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور (دانلود*جدید*

کاربرگ­های پژوهشی
طرح­های پژوهشی از محل پژوهانه
ابلاغیه اجرای طرح پژوهشی (نسخه سال 1398) بروزرسانی: 1398/12/06 - نکته: جاهای خالی بصورت Bold تکمیل شود.
راهنمای نگارش پیشنهاده و گزارش نهایی طرح پژوهشی در دانشکده کشاورزی ( ضمیمه شماره 28)
راهنمای نگارش پیشنهاده و گزارش نهایی طرح پژوهشی در دانشکده فنی و مهندسی (دریافت
 
طرح­های پژوهشی کاربردی
فرم پیشنهاده اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 29)
فرم درخواست هزینه اولیه (تصویب پروپوزال) طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 30)
فرم درخواست هزینه گزارشات میان دوره ای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 31)
فرم درخواست هزینه نهایی طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 32)
قرارداد اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 33)
قرارداد ناظر طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 34)
  
 پایه سالیانه اعضای هیأت ­علمی
فرم درخواست پایه سالیانه اعضای هیات علمی (1397) ( ضمیمه شماره 35)
 
هسته های پژوهشی اساتید   
راهنمای نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی هسته اساتید ( ضمیمه شماره 36)

برگزاری همایش‌ها
فرم برگزاری همایش ( ضمیمه شماره 37)
تاریخ به روز رسانی:
1401/09/01
تعداد بازدید:
7742
Powered by DorsaPortal