۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد
Saturday, June 15, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
معرفی معاون آموزشی و پژوهشی
 معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر علی کوچی

دانشیار گروه مهندسی مکانیک و صنایع
 دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی
051-51240 داخلی 115
A.koochi[at]torbath.ac.ir
A.koochi[at]gmail.com
 
نــام و نــام خــــانوادگی: معین توسن
عنــــوان شغــلی - سمت: مسئول دفتر حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
کارشناس ارشد مهندسی آب
شماره تمـــاس داخلی : 51240000-051 داخلی 115
 
وظایف معاونت در حوزه آموزشی دانشگاه
الف – وظایف عمومی :
1.  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
2.  تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد ها به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
3.  ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدھای تحت نظر ؛
4- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه؛
5-  نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها؛
6-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت ھای دانشگاه؛
7-   همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه؛
8-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه؛
ب- وظایف تخصصی حوزه آموزش
1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
2-  برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با ھمکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت رئیسه؛
3-  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ھیأت علمی و مدیران آموزشی واحدھای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای ھیأت علمی؛
4-  اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
5-  برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
6-  برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
7-  اهتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛
8-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز‌رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛
9-  برنامه ریزی برای ارتقای مهارت علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
10-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛
 
وظایف معاونت در حوزه پژوھشی و فناوری دانشگاه
1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه‌ھای مربوطه؛
2-  برنامه ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین‌المللی؛
3-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوھش ھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛
4-  توسعه، تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛
5-  کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طر‌ح‌نامه پروژه‌های مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛
6-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوھشی و ارزیابی عملکرد پژوھشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه؛
7-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور ھمکاری در امور پژوھشی و مبادله خدمات علمی؛
8-  ھمکاری در ارائه خدمات علمی، فرھنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارھا و کنفرانس‌ھای علمی و اجرای کلیه امور قراردادھای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات؛
9-  ھمکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوھشی برای مؤسسات غیر دانشگاھی؛
10-  برنامه ریزی جهت استفاده اعضای ھیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھی) برابر ضوابط مصوب؛
11-  تھیه برنامه پژوھشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوھشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوھشی موسسه؛
12- بررسی و ارزیابی فعالیت ھای موسسه در چارچوب برنامه ھای رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
13- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه ھای علمی – پژوھشی مشترک و برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - پژوھشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه .
 

معاونان آموزشی دانشگاه از ابتدا تا کنون

 

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

یحیی شعبانی

 ابتدا

1386

سیدعلی ضیایی

 1386

1389

محمد گل محمدی

 1389   

1390

مسعود علی پناه

 1390

1395

مهدی علی اکبری

 1395

1396

جلیل فرزادمهر

 1396

1397

علیرضا صالحان

1397

1400

علی کوچی 1401  تاکنون 
تاریخ به روز رسانی:
1402/09/12
تعداد بازدید:
16431
Powered by DorsaPortal